วันที่ 29 มีนาคม 2561 โรงเรียนเตชะวิทย์ได้รับเกรียรติจาก อาจารย์ ดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยบางเขน มาบรรยายให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเตชะวิทย์  ในสัมมนาวิชาการหัวข้อ “STEM Education”

ใส่ความเห็น