โรงเรียนเตชะวิทย์ได้รับเกียรติเข้าร่วมประชุมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในพื้นที่ “นครชัยบุรินทร์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพต่อไป

ใส่ความเห็น