โรงเรียนเตชะวิทย์ ร่วมการประชุมกับกลุ่มโรงเรียนเอกชน เครือข่ายที่ 8 ในหัวข้อ การติดตาม นิเทศ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ณ โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ตามนโยบายของสำนักงานศึกษาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ขอขอบพระคุณ ดร.นงลักษณ์ ชัยชูมินทร์ ประธานการนิเทศ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการกลุ่มเอกชนและคณะทุกท่าน

ใส่ความเห็น