โรงเรียนเตชะวิทย์
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสร้างการรับรู้ความเข้าใจ ในการสัมมนาเชิงวิชาการ (Symposium) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการเผยแพร่และแบ่งปันองค์ความรู้ นวัตกรรม ผลงานวิจัย และแนวปฎิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) ด้านการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฎิบัติ ในพื้นที่”นครชัยบุรินทร์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมสบายโฮเทล โคราช (Sabai Hotel) จังหวัดนครราชสีมา

ใส่ความเห็น