โรงเรียนเตชะวิทย์ ร่วมโครงการกับ Cambridge English Language Assessment สหราชอาณาจักรจัดการสอบทักษะภาษาอังกฤษ Cambridge ESOL’s Young Learners English (YLE) ในแต่ละระดับชั้นดังต่อไปนี้

Starters จัดสอบในระดับชั้น G.2
Movers จัดสอบในระดับชั้น G.4
Flyers จัดสอบในระดับชั้น G.6

เพื่อวัดทักษะทั้ง 4 ด้าน (Listening, Speaking, Reading and Writing) ของนักเรียนในระดับสากล

สำหรับการสอบในดับ Starters ของระดับชั้น G.2 ในวันที่ 30 มกราคม 2562 โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับผลสอบของนักเรียนทุกคน